Základní informace

Počet  částí: 1
Katastrální výměra: 920 ha
Nadmořská výška: 187 m n. m.
Počet obyvatel: 765
Průměrný věk: 38,3
Pošta: ano - 664 65  Malešovice 
Zdravotnické zařízení: ne (Pohořelice)
Policie:
OO PČR Pohořelice
Škola: ne (Loděnice , Pohořelice)
Mateřská škola, tel.: +420 546 442 358 
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace,  ČOV: ano


Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515/zneni-20201226 , která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

1.

Název

Obec Malešovice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Malešovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů – tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.

Organizační struktura

Obec Malešovice

Kontrolní výbor

Finanční výbor

4.

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Malešovice
Malešovice 50
664 65

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Malešovice
Malešovice 50
664 65

4.3. Úřední hodiny
Pondělí:
08:00 - 14:00, 16:00 - 18:00

Středa:
8:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla
Pevná linka:      +420 546 442 346,                obec@malesovice.cz
Starosta:           +420 602 800 563,           starosta@malesovice.cz
místostarosta:   +420 775 731 861,  místostarosta@malesovice.cz

4.5 Adresa internetových stránek
www.malesovice.cz

4.7 Elektronická adresa podatelny
podatelna@malesovice.cz

4.8 Datová schránka
5wtamkn

5.

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12626641, kód banky: 0100

6.

00488038

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátcem DPH

8.

Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

·         Základní informace
·         Popis úřadu
·         Registr oznámení
·         Zakázky z profilu zadavatele
·         Úřední deska
·         Zastupitelstvo obce
·         Zápisy ze zasedání
·         Vyhlášky a nařízení
·         Výroční zprávy

8.2. Rozpočet

9.

Žádost o informace

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10.

Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

10.2. Opravné prostředky

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

11.

Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

11.2. Vydané právní předpisy

12

Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

·         Nebylo přijato

13

Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv
·         Obec nevlastní žádné vzory licenčních smluv

13.2. Výhradní licence
·         Obec nevlastní žádné výhradní licence

14

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Výroční zpráva 2021, 2020, 2019, 2018

14.2. Rozsudky – bez záznamu

14.3. Výdaje na soudy – bez záznamu