Základní informace

Počet  částí: 1
Katastrální výměra: 920 ha
Nadmořská výška: 187 m n. m.
Počet obyvatel: 415
Průměrný věk: 38,3
Pošta: ano - 664 65  Malešovice 
Zdravotnické zařízení: ne
Policie:
OO PČR Pohořelice
Škola: ne (Loděnice , Pohořelice)
Mateřská škola, tel.: +420 546 442 358 
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace,  ČOV: ano


Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Malešovice, se sídlem Malešovice 50, PSČ 664 65 (dále jen "Obec"). 

2. Důvod a způsob založení 

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů  chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Zřízené organizace:

  • Mateřská škola Malešovice, Malešovice 106,  okres Brno  - venkov 

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Malešovice, Malešovice 50, 664 65
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Malešovice 50
4.3 Úřední hodiny:

Po 8:00 – 12:00, 16:00 - 18:00

St 8:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla: +420 546 442 346
4.5 Čísla faxu: +420 546 442 346
4.6 Adresa internetové stránky: www.malesovice.cz
4.7 Adresa e-podatelny: podatelna[@]malesovice.cz
4.8 Další elektronické adresy: obec[@]malesovice.cz

 

5. Bankovní spojení 

     Číslo účtu: 12626641/100        

6. Identifikační číslo (IČ) 

     00488038

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 

    Obec není plátce DPH