Historie obce

Historická fota

1900            
1911          
1917          
1918            
1929      
               2022

Září 2022
Pískovcová socha (285 cm) z dílny  sochaře pana MgA. Jiřího Marka. Inspirací této sochy je jedna
z řeckých bohyň Hestiá (bohyně srdce, ochraňovatelka rodinného krbu, domova, rodiny a státu).

Místní občané ji dali jméno Maleška.2021
V Malešovicích spouštíme optickou síť. Rychlý a spolehlivý internet i interaktivní televize – to jsou služby, které jsou nyní
dostupné i v naší obci. Díky dokončení 1. fáze výstavby optické sítě se mohou připojit domácnosti z jihozápadní části obce a nové
rodinné domy ve směru na Odrovice2020

Při výstavbě vodovodu a kanalizace na severním okraji Malešovic na Brněnsku objevili archeologové pozůstatky hned patnácti objektů z doby bronzové, tedy z období zhruba 2000 let před naším letopočtem. Šlo především o kruhové zásobní jámy. Největší radost jim udělala keramická nádoba, která byla na dně jedné z jam.

https://www.malesovice.cz/hrob-z-doby-bronzove-nalez-v-malesovicich-463-aktualita.html

Hrob z doby bronzové v Malešovicích   Jeden z archeologů se raduje z objevu keramické nádoby.


2016

Dětské hřiště MŠ Malešovice. Celý projekt v celkové částce 497 409,- Kč byl dokončen 20. 7. 2016.  

Dětské hřiště MŠ Malešovice
Dětské hřiště MŠ Malešovice
Dětské hřiště MŠ Malešovice

 

2015

Malešováci dětem Předmětem projektu bylo vybudování dětského hřiště v obci Malešovice na p.č. 8/1 (střed obce - stará zástavba).Celý projekt v celkové částce 568 041 Kč byl dokončen 7. 8. 2015 předáním díla zhotovitelkou firmou TEWIKO systems, s.r.o. obci Malešovice.

Dětské hřiště v obci Malešovice
Dětské hřiště v obci Malešovice
Dětské hřiště v obci Malešovice
Dětské hřiště v obci Malešovice

 

Novostavba chodníku  - směr na Medlov

 

2014

Březen

Dle dochovaných informací se dne 15.3.2014 v 10:30 hod.  konala na OÚ Malešovice první svatba. Své ano si řekli snoubenci: slečna Pavlína Hambálková a pan Jan Buršík

Oddávajícím byl starosta obce Malešovice Ing. Zdeněk Pavlík

OÚ Malešovice první svatba
OÚ Malešovice první svatba
OÚ Malešovice první svatba
OÚ Malešovice první svatba


Únor

08.02.2014 Slavnostní otevření KD Malešovice

Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice
Slavnostní otevření KD Malešovice2013

Rekonstrukce KD Malešovice

Po dlouhém snažení byla zajištěna dotace na rekonstrukci KD Malešovice.

Fotografie před rekonstrukcí:

Kulturní dům před rekonstrukcí
Kulturní dům před rekonstrukcí
Kulturní dům před rekonstrukcí
Kulturní dům před rekonstrukcí


Oprava chodníku u kostela

Oprava chodníku u kostela
Oprava chodníku u kostela


Pořízeny lavice a stoly - U HUSINCE

Pořízeny lavice a stoly - U HUSINCE
Pořízeny lavice a stoly - U HUSINCE


Zakoupen další herní prvek pro děti - MŠ Malešovice

herní prvek pro děti
herní prvek pro děti

 

2012

Odvodnění nové komunikace

Bylo zajištěno odvodnění  komunikace v novostavbách.

Před opravou

odvodnění  komunikace v novostavbách.

Po opravě

odvodnění  komunikace v novostavbách.

 

Sv. Florián - sochařská práce z pozdního 18. století

Starosta obce zajistil finanční dotaci na zrestaurování uvedené památky. Restaurátorské práce jsou již zahájeny.

Fotografie před restaurováním

Sv. Florián - sochařská práce z pozdního 18. století

 

Svatý kříž - památka z 19. století.

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík zajistil finanční dotaci na restaurování zchátralé památky. Restaurátorské práce jsou již zahájeny.

Fotografie před restaurováním

Svatý kříž - památka z 19. století.

Fotografie po provedeném restaurování

Svatý kříž - památka z 19. století.

Fotografie po provedeném restaurování

Svatý kříž - památka z 19. století.

Fotografie po provedeném restaurování

Svatý kříž - památka z 19. století.

Fotografie po provedeném restaurování

Svatý kříž - památka z 19. století.

 

Byla zahájena oprava hřbitovní zdi

oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi

Fotografie před opravou

oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi
oprava hřbitovní zdi

Výkres - situace - budoucí podoba včetně parkoviště

V obci směrem od Odrovic byl instalován měřič rychlosti.

Měřič rychlosti


Za zajištěné sponzorské finanční prostředky byl za 120 000 Kč zakoupen další herní prvek pro děti - lokalita nové výstavby RD - směr Odrovice

herní prvek pro děti
herní prvek pro děti
herní prvek pro děti


Obec částkou 100.000 Kč přispěla na rekonstrukci kostela sv. Štěpána Malešovice

rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice
rekonstrukce kostela sv. Štěpána Malešovice


Byla zhotovena mapa čísel popisných

mapa čísel popisných


Květen 2012 - vybudování ploch pro kontejnery

vybudování ploch pro kontejnery
vybudování ploch pro kontejnery
vybudování ploch pro kontejnery
vybudování ploch pro kontejnery


Květen 2012 - vybudování parkovacího stání v lokalitě výstavby nových RD  - směr Odrovice

vybudování parkovacího stání


Realizace IS  - lokalita směr Odrovice

Realizace IS  - lokalita směr Odrovice
Realizace IS  - lokalita směr Odrovice


Dokončení a vydání KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU pro stavbu: Ochranný val VVTL plynovodu pro víceúčelové hřiště.


2011

Na své místo se po provedení restaurátorských prací vrací 31.3.2011 socha sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2010 restaurátorem Mgr.Martinem Slovákem. Celkové náklady na opravu činily 103140 korun, z toho prostředky z „Programu“ Ministerstva kultury ČR 42000 korun a 61140 korun bylo použito z rozpočtu obce Malešovice.

socha sv. Jana Nepomuckého


Březen 2011

V obci jsou rozmístěny první lavičky a odpadkové koše: 3x lavička v parku uprostřed obce + odpadkový koš 2x lavička v parku u křižovatky + odpadkový koš 1x lavička u kostela + odpadkový koš Hrazeno z rozpočtu obce Malešovice.

lavičky a odpadkové koše


11.04.2011 - 14.04.2011

Generální oprava ČOV Malešovice. ČOV byla po dobu tří dnů zcela odstavena. Vše se zvládlo, občané odstavení ČOV vůbec nezaznamenali.

Červen 2011

Rekonstrukce budovy OÚ Malešovice Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík zajistil počátkem roku 2011 z "Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje" z DT 1 pro rok 2011 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti dotaci na opravu budovy OÚ Malešovice. Z uvedené dotace byla částečně pokryta oprava budovy obecního úřadu Malešovice. Starosta obce zveřejnil poptávku k podání cenové nabídky na stavební práce. Výběrového řízení bylo přítomno 9 z 9 členů zastupitelstva. Doručeny byly dvě nabídky v cenovém rozpětí ccc 60 000,- Kč až cca 120 000 Kč. Vybrána byla počtem devíti hlasů nejnižší nabídka. Projekt zahrnoval mimo jiné opravu a nátěr fasády budovy OÚ Malešovice. Bylo zakoupeno: venkovní vytríny s osvětlením pro zveřejňování informací, držáky na vlajky, stojany na kola pro návštěvníky OÚ. Nezbytná byla také oprava a vybavení nevyhovujících prostorů v budově úřadu. Bylo nutné vybourání poškozených zárubní, zakoupení vnitřních dveří. Byla vybudována místnosti sloužící ke společnému setkávání s občany za účelem vítání občánků, besed s jubilanty a konání veřejných zasedání zastupitelstva. Byla nutná oprava omítek, provedení rozvodů el. (zásuvky. světla). V budově OÚ bylo nevyhovující sociální zařízení, přístup na půdu byl pouze ze sousedního soukromého pozemku. Dořešit se musí kanalizační jímka, která je společná pro OÚ, pohostinství a potraviny. Veškerý provoz je hrazen pouze z prostředků oce a k jímce není přístup.

Fotografie před rekonstrukcí OÚ Malešovice

Před rekonstrukcí - fasáda OÚ
Před rekonstrukcí - fasáda OÚ
Před rekonstrukcí - fasáda OÚ
Před rekonstrukcí - fasáda OÚ
Před rekonstrukcí - fasáda OÚ
Před rekonstrukcí - fasáda OÚ

Několik fotografií po rekonstrukcí OÚ Malešovice

fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice
fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice
fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice
fotografie po rekonstrukci OÚ Malešovice
fotografie po rekonstrukci OÚ MalešoviceČerven 2011

Rekonstrukce budovy POŠTY. Starosta obce Ing. Z. Pavlík zajistil počátkem roku 2011 dotaci z níž byla částečně pokryta oprava budovy POŠTY, uvedená budova je majetkem obce Malešovice.

Fotografie po rekonstrukci

Rekonstrukce budovy POŠTY
Rekonstrukce budovy POŠTY


Srpen 2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby Protipovodňová opatření v k.ú. Malešovice. I přes obrovské obtíže se současnému zastupitelstvu podařilo připravit a doplnit veškerou chybějící a neúplnou dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Veškeré podklady za něž byla v minulosti vynaložena nemalá částka z rozpočtu obce byla nově zpracována, doplněna o již propadlá a neúplná vyjádření a souhlasy vlastníků. Bylo nutno opakovaně žádat o vydání Územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno.

Srpen 2011

Oprava krajnic a dešťové kanalizace v souběhu se silnicí č.III/39525 směr na loděnice. Starosta obce Ing. Pavlík 25.02.2011 zveřejnil poptávku k podání cenové nabídky na stavební práce. Výběrového řízení bylo přítomno 7 z 9 členů zastupitelstva. Doručeno bylo pět nabídek v cenovém rozpětí ccc 480 000 ,- Kč až cca 1 300 000 Kč. Vybrána byla nejnižší nabídka. Celá akce je plně hrazena z prostředků obce. Práce jsou realizovány dle projktu SúS.

Oprava krajnic a dešťové kanalizace
Oprava krajnic a dešťové kanalizace
Oprava krajnic a dešťové kanalizace
Oprava krajnic a dešťové kanalizace
Oprava krajnic a dešťové kanalizace
Oprava krajnic a dešťové kanalizaceNa své místo se po provedení restaurátorských prací vrátila 08.12.2011 socha kamenného anděla. Restaurátorské práce byly provedeny a dokončeny v roce 2011 restautátorem MgA. Jiřím Markem, který veškeré práce provedl bez nároku na honorář.Socha se nachází v blízkosti kostela.

Náhled historického fota, stavu před opravou a po opravě

socha kamenného anděla

 Fotografie z renonstrukce:

socha kamenného anděla
socha kamenného anděla


2010

czech point logo.gif

Od 25. 1. 2010 je na obecním úřadě Malešovice občanům k dispozici CzechPoint -kontaktní místo, kde je možné získat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

- Zasílání informací občanům pomocí SMS zpráv
- Zasílání informací občanům pomocí e-mailu

2009

20. 7. 2009 Umístění herní sestavy v parku uprostřed obce Herní sestava
Krátký popis: věž se skluzavkou, schody, řetězová houpačka, prolézací žebřík, házecí stěna
Věkové určení: 3-14 let
Rozměry herního prvku: 3 x 6,5 m
Rozměry bezpečnostní zóny: 9 x 9,5 m
Výška pádu: 150 cm
Cena: 47 600,- Kč bez DPH

Popis:

Věž s laminátovou skluzavkou (třívrstvý laminát) a řetězovou houpačkou s prolézacím žebříkem, výstup na věž po žebříku. Konstrukce věže a houpačky – hranoly 10x10cm opatřeny třemi vrstvami lazurovacího nátěru pro venkovní použití při zachování struktury dřeva. Sedátko houpačky zavěšeno na ložiskových bezúdržbových závěsech. Stabilita houpačky je vylepšena ocelovými rohovými výstuhami. Veškeré spoje na věži čepované, zábradlí Ø 5cm zapuštěno do příčných hranolů – odolné vůči vandalismu. Do terénu kotveno v ocelových patkách. Veškerý spojovací materiál pozinkovaný nebo nerezový. Kovové části na konstrukci jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou Komaxit. U dojezdu skluzavky je umístěna pryžová deska 50x50cm. Prvek je certifikován dle ČSN EN 1176.

Věž s laminátovou skluzavkou


2008

1. 3. 2008 - tlaková níže Emma pořádně řádila a zanechal za sebou spoušť.

Tlaková níže Emma řádila
Tlaková níže Emma řádila
Tlaková níže Emma řádila
Tlaková níže Emma řádila
Tlaková níže Emma řádila


2007

Umístění autobusové čekárny u OÚ
Dokončení druhé etapy oprav chodníků a výsadby zeleně.
Dokončen prodej stavebních pozemků - II. etapa
Znovuzprovoznění hodin na místním kostele.

2006

Oprava obecních komunikací, oprava chodníků, výsadba zeleně, oprava obecního úřadu

2005

Oprava místní komunikace od křižovatky směrem do středu obce

2004

Přípojky domácností a obecních budov na splaškovou kanalizaci a vodovod

2002 - 2003

Obec realizovala stavbu vodovodu v celé obci

2001

Započaly přípravy na možnost výstavby nových rodinných domů, dle územního plánu, v roce 2003 byla výstavba zahájena.

2000

Dokončen a schválen územní plán obce

2000 - 2001

Generální oprava budovy obecního úřadu

1999 - 2000

Provedena třetí etapa – napojení toku Potůček z Malešovice do hřiště na řeku Jihlavu nad splavem v Medlově. Tímto dílem vešla obec Malešovice do povědomí mnoha institucí našeho státu přes životní prostředí. Oblast byla později vyhlášena jako přírodní park Niva Jihlavy. Na základě těchto zdařilých akcí byla obci Malešovice dále udělena výjimka na státní dotace na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Jmenovaná akce byla realizována rovněž za spolupráce s fondem ŽP, především s agenturou ochrany přírody a krajiny, jako další etapa obnovy krajiny a přírody. Stavba kanalizace a ČOV byla zahájena v roce 2002 a dokončena v roce 2003. Současně s touto akcí obec přispěla na domovní přípojky kanalizace, které jsou dnes téměř všechny v provozu.

1999

Opravena komunikace Malešovice – Medlov

Obec přispěla na opravu střech a vazby místního kostela - Oprava kulturního domu

1998 - 2001

Úprava veřejných prostranství, parčíků před kostelem, hasičkou a na křižovatce

1998 - 2000

Vstavba 6-ti bytů formou půdní nástavby nad budovami MŠ a ŠJ

Byty nad školkou

1998

Rozšíření veřejného osvětlení obce a následně v roce 2000 výměna veškerých svítidel veřejného osvětlení

1996

Plynofikace obce - Ukončen provoz místní školy z důvodů poklesu žáků. Budova byla v letech 1997 – 1998 přestavěna s pomocí státních dotací na bytovou jednotku o 6-ti bytech, a tím byla budova uchráněna před demolicí.

1995 - 1996

Generální oprava budovy pošty v Malešovicích

1995 - 1999

Obec byla investorem a tvůrcem obnovení toku Potůčku z Malešovice až do Cvrčovic na splav

1995

Oprava budovy kulturního domu.

1994

Oprava hřbitovní zdi, márnice, úprava okolí hřbitova, likvidace skládky odpadu před hřbitovem

1991 - 1996

Dokončeno obnovení systému vodních toků na celém k.ú. Malešovice

Jezírko