Místní poplatky

Splatnost poplatků

Poplatky jsou splatné do 30.9. daného roku.
Poplatky je možné uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo zaslat na účet obce 12626641/0100 a jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

Poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je dle obecně závazné vyhlášky (OZV obce Malešovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) stanoven na 800,- Kč/za osobu/rok.

Poplatek za psa

Místní poplatek ze psů je dle obecně závazné vyhlášky (OZV obce Malešovice o místním poplatku ze psů) stanoven na 100,- Kč/za prvního psa a 150,- Kč/za každého dalšího psa.