Poskytování informací a příjem podání

1. Žádosti o informace 

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

 • přímo - návštěva obecního úřadu
 • webové stránky - www.malesovice.cz
 • průběžným vysíláním obecního rozhlasu
 • obecní vývěska před OÚ
 • telefonicky na čísle: +420 546 442 346

Příjem žádostí a dalších podání

 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti naleznete zde a můžete jej doručit elektronicky nebo poštou na adresu OÚ nebo faxem (všechny kontaktní údaje viz. výše)
 • ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. 

Formulář: Žádost o poskytnutí informací

2. Příjem žádostí a dalších podání 

Stejným způsobem jako u žádsotí o informace.

3. Opravné prostředky 

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Malešovice vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Malešovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Malešovice, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Malešovice či orgánu obce Malešovice ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

4. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, vydávání dokladů z matriky, vydání občanského průkazu/cestovního pasu anebo jak uzavřít manželství, a mnoho dalších včetně potřebných formulářů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost.  Další důležité informace získáte rovněž na Portálu veřejné správy:  http://www.portal.gov.cz.

5. Předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

6. Úhrady za poskytování informací 

6.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

6.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo přijato.

7. Licenční smlouvy 

Obec nevlastní žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.

8. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 V roce 2006 - 2017 nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Celé znění výročních zpráv z let 2018 a 2021: :

Výroční zpráva Obce Malešovice za rok 2021
Výroční zpráva Obce Malešovice za rok 2020 
Výroční zpráva Obce Malešovice za rok 2019
Výroční zpráva Obce Malešovice za rok 2018

9. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném  přístupu k informacím

Obec doposud takovou žádost neobdržela, proto nebyly poskytnuty žádné informace.

10. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů na obci

Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík, mimo rejstříků pracoviště Czech POINT, jejichž kompletní seznam a popis služby je k dispozici na stránkách Czech POINT.

11. Informace o zpracování osobních údajů 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Obecní úřad Malešovice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků.
 • Evidenci daní a poplatků.
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů).
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Personální a mzdovou agendu.

12. Informace o obecním informačním systému

 Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.