VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

2. 8. 2021

O volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konají se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení. Volí se 200 poslanců. Volby vyhlašuje prezident republiky (zákon stanoví, že tak učiní nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb).

Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem (zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Voliči hlasují pro kandidáty na krajských kandidátních listinách, přičemž lze nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dávají přednost.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  na dny 8. a 9. října 2021 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Informace o volbách naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

Informace pro voliče

 

Zveřejnění oznámení o místě konání voleb v obci Malešovice (§15 ods.1 zákona)


Kdo může volit

Do poslanecké sněmovny má právo volit každý státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb (9.10.2021) dosáhne věku nejméně 18 let. Volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě Šlapanice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Městská knihovna, Masarykovo náměstí 6, Šlapanice.

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (tzn. občan Šlapanic může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v České republice nebo v zahraničí).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (6.10.2021 do 16:00 hodin) - tzn., že občané Šlapanic žádají osobně na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, pí Šubrtová, 1. patro, dveře č. 125, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021) předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na adresu uvedenou v žádosti (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný  do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Další informace o voličských průkazech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR Voličské průkazy - Ministerstvo vnitra České republiky .

Obecné informace k voličským průkazům

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení. 

Informace o způsobu hlasování
Hlasování s voličským průkazem
Hlasování v zahraničí
Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Zvláštní způsob hlasování

Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon putuje k podpisu prezidentu republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů.
POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) .

Zákon o zvláštních způsobech hlasování

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Informace o podmínkách kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Harmonogram termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

Právní úprava termínů a lhůt
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
- vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“).

Harmonogram termínů a lhůt 

Okrsková volební komise a volební okrsky

Okrsková volební komise mimo jiné dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Starosta obce zveřejnil na základě § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Malešovice:

Volební okrsek č. 1: Obecní úřad Malešovice, Malešovice 50, 664 65.

Starosta obce stanovil na základě § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrscku, že minimální počet členů okrskových volebních komisí ve volebním okrsku č. 1 je šestt.

Informace o okrskové volební komisi
Delegace člena okrskové volební komise
Přihláška do okrskové volební komise