Aktualita

Splatnost poplatku za odvoz odpadu

Upozorňujeme na splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Občanům, kteří mají poplatek již uhrazen děkujeme. 

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. 2019 příslušného kalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků správce poplatku zvýší na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.