16.03.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Inventarizační zpráva

Finanční vypořádání dotací

Rozvaha příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace

Příloha účetní závěrky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011