06.08.2012

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou 12. - 13. 10. 2012

Podrobnosti viz:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx