30.09.2016

Připomenutí

 

Připomínáme splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je 30. 09. 2016.

 

Za odvoz odpadu v roce 2016 zaplatíme 500,-Kč / osoba (včetně dětí) /rok.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek

platebním výměrem, přičemž poplatek zvýší na trojnásobek.

 

Formy úhrady:

a) v pokladně na OÚ - dle úředních hodin

b) na bankovní účet obce 12626641/0100

VS: číslo popisné/evidenční