02.11.2011

Situace

Technická zpráva

Smlouva o zajištění přeložky

Rozvody  VO a MR - termín podání nabídky bude upřesněn po zveřejnění projektové dokumentace

Vodovod, splašková kanalizace

Přeložka průmyslového STL včetně přípojek ze stáv. STL plynovodu

SO 01 Vodovod

SO 02 Splašková kanalizace tlaková

Položkový rozpočet SO 01, SO 02

SO 03 Přeložka průmyslového STL včetně přípojek ze stáv. STL plynovodu

Položkový rozpočet SO 03